تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - آدرس و شماره تماس دانشگاه ها (3)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1389 | نویسنده : محمد سعید مسلمی

به دلیل تماس های پی در پی دانشجویان و کنکوری ها مبنی بر درخواست آدرس و شماره تماس دانشگاه ها و موسسات عالی غیر دولتی و گرفتن وقت بسیار از کارشناسان مقالستان برآن شدیم تا آدرس و شماره تماس بهمراه برخی توضیحات را منتشر نماییم تا کمی از بار تماس ها کم شود.

این پست چند قسمت متوالی میباشد که پایان آن اعلام خواهد شد.در ادامه مطلب میتوانید این لیست را مشاهده نمایید.

پانوشت

* چنانچه با مشکل فونت در مشاهده ی مخصوصا این پست مواجه شدید، ضمن تغییر مرورگر تنظیمات PUP-UP خود را چک نمایید.

* جالب است بدانید تا کنون بیش از 21000 تماس با پرتال جامع علمی مقالستان برقرار شده است.

* در ابتدای جملات غیر بولد کد شهر که بایستی در ابتدای تماس وارد شود درج شده است.

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مازندران بابل

۱ - دانشجویان با همكاری دانشگاه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجویان متقاضی را اسكان خواهد داد . ۲ - نفرات اول تا سوم هر رشته در پایان هر نیمسال

۱%) برخوردار خواهند شد . ۳ - فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهی معتبر از قرارداد بنیاد شهید با این ۲% و ۵ ۵ ، % تحصیلی از تخفی ف ویژه شهریه دانشجویی ( به ترتیب ۳۵

۰۱۱۱- ۲۲۹۶۵۸۱- مؤسسه بهره مند خواهند شد . ۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : بابل میدان كارگر . تلفن : ۲۲۹۱۱۷۸ و ۲

* م ؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مراغه مراغه

۰۴۲۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : مراغه خیابان اوحدی قم شمالی پلاك ۱۸ . تلفن : ۲۲۲۹۹۲۸

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبرستان چالوس

۰۱۹۱ دفتر مركزی : تهران خیابان آفریقا نرسیده به چهارراه جهان كودك كوچه كمان پلاك - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : چالوس خیابان هف ده شهریور . تلفن : ۲۲۴۰۱۲۰

۰۲۱- ۸۸۷۸۵۴۶۱- ۳ . تلفن : ۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبری بابل

۱ - برای دانشجویان ممتاز (رتبه های اول تا سوم ) تخفیف ویژ های در شهریه نظر گرفته م یشود . ۲ - این مؤسسه دارای خوابگاه دختران می باشد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه :

۰۱۱۱- ۲۲۶۶۰۸۱ و ۲۲۵۷۳۲۲ - بابل میدان كشوری خیابان شیخ طبرسی جنب مسجدالنبی . تلفن : ۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی ز نجان

۱ - این مؤسسه در تأمین خوابگاه های دانشجویی هیچگونه تعهدی ندارد، اما در حد امكانات محدود جهت اسكان دانشجویان غیر بومی در سطح شهر، بصورت خودگردان همكاری

www.sufi.ac.ir ۰۲۴۱- ۴۵۱۹۵ تلفن : ۴۲۴۲۲۳۹ - خواهد نمود . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : زنجان خیابان علوم پایه كوچه عارف ۵ صندوق پستی : ۱۵۴۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عرفان كرمان

۱ - این مؤسسه برای دانشجویان دختر دارای خوابگاه خودگردان می باشد . ۲ - نفرات اول تا سوم هر رشته از ترم دوم از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد . ۳ - آدرس و شماره ت لفن

۰۳۴۱ و ساختمان شماره ۲ : پارك نشاط كوچه - مؤسسه : ساختمان شماره ۱ : كرمان خیابان شهید رجایی (خورشید ) كوچه شماره ۲۴ پلاك ۱۵ تلفن : ۲۷۲۰۶۳۷۰

۰۳۴۱- دبیرستان امام كوچه شماره ۵۱ تلفن : ۲۲۲۲۷۳۰

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عطار مشهد

۹۱۷۷۹ - ۱ - این مؤسسه امكانات خوابگاهی ندارد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : مشهد بلوار كوثر كوثر شمالی ۴۳ پلاك ۶ و ۸ صندوق پستی ۳۷۶۶۳

www.attar.ac.ir : ۰۵۱۱ نشانی اینترنتی - ۸۸۳۰۱۱۷ دورنگار : ۸۸۲۷۶۴۱ - تلفن : ۲۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علا ءالدوله سمنانی گرمسار

۰۲۳۲- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : گرمسار حاج یآباد سر جاده سمنان . تلفن : ۴۵۳۳۳۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه امینی بهنمیر (بابلسر )

۱ - این مؤسسه جهت تأمین خوابگاه در حد مقدورات برای دانشجویان تلاش خواهد كرد، كه خوابگاه خودگردان بوده و هزینه آن توسط دانشجویان تأمین خواهد ش د. ۲ - در پایان هرترم

۱۵ و ۱۰ درصد تخفیف در شهریه ثابت ترم بعد برخوردار خواهند ش د. ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسس ه: ،۲ ۱۸ و ۱۷ گردند به ترتیب از ۵ ،۱ دانشجویانی كه موفق به اخذ معدل كل بیشتر از ۹

۰۱۱۲- مازندران بابلسر شهر بهنمیر میدان شهداء مجتمع لال ه. تلف ن: ۵۳۵۴۶۰۰

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم بروجرد

۰۶۶۲- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : بروجرد خیابان تختی نرسیده به میدان تختی نبش كوچه وكیلی . صندوق پستی : ۴۳۹ تلفن : ۳۵۳۲۸۲۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه جعفری رفسنجان

۰۳۹۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : استان كرمان شهرستان رفسنجان خیابان مطهری روبروی اداره استاندارد . تلفن : ۳۲۲۸۱۹۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه خوئی خوی

۰۴۶۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : آذربایجان غربی شهرستان خوی میدان ولی عصر ( عج ) جنب پمپ بنزین . تلفن : ۲۲۲۴۳۸۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه دهخدا قزوین

۱ - بر اساس ضوابط داخلی مصوب شورای مؤسسه، به دانشجویان ممتاز در هر رشته تخفیف ویژه ارائه خ واهد شد . ۲ - مؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است، اما بر حسب نیاز

دانشجویان از طریق خوابگاه های خودگردان مشكل سكونت دانشجویان را حل نموده است . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قزوین بلوار شهید باهنر نرسیده به میدان شهید

۰۲۸۱- ۳۳۵۷۳۰۱- حسن پور نبش كوچه شهید لشگری . تلفن : ۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه رفیعی قزوین

۰۲۸۱- ۳۶۶۸۵۴۱- ۱۱ تلفن : ۳۶۶۸۵۴۴ / آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قزوین خیابان شهید بابایی كوچه بیست و پنجم ( شهید سلیمانی ) پلاك ۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض ك اشانی كاشان

۰۳۶۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : كاشان خیابان ملامحسن مقابل چهل تن . تلفن : ۸ و ۵۳۳۰۰۳۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه قزوینی قزوین

۱ - به دانشجویان ممتاز هر نیمسال بر اساس ضوابط مؤسسه تخفیف ویژه داده خواهد شد . ۲ - مؤسسه در حد امكانات جهت اسكان دانشجویان دختر غیربومی در خوابگاه های موجود

در سطح شهر همكاری لازم را بعمل خواهد آورد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قزوین خیابان شهید بابایی ( دانشگاه ) كوچه ۲۷ جدید (پورمطبوعی ) پلاك ۱۰۴

۰۲۸۱- تلفن : ۳۶۶۳۸۳۲ و ۳۶۶۰۸۶۹

* مؤسسه آم وزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه محدث نوری ( ره ) نور

۱ - ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات بین دانشگاهی و دانشجویان ممتاز براساس مقررات مؤسسه در هر نیمسال تحصیلی از تخفیف شهریه برخوردار خواهند بود . ۲ - مؤسسه دارای

خوابگاه فقط برای دانشجویان خواهر به تعداد محدود می باشد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : استان مازندران شهرستان نور خیابان امام خمینی ( ره ) خیابان شقایق .

۰۱۲۲- ۶۲۵۳۵۲۰- تلفن : ۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

۱ - تأمین خوابگاه برای دانشجویان خواهر و برادر امكا ن پذیر است . خوابگاه ها خودگردان و تحت نظارت مؤسسه بوده و هزینه آن توسط دانشجو پرداخت م یشود . ۲ - برای دانشجویان

۴۰ % و ۳۰ % از شهریه ثابت آنان تخفیف تعلق خواهد گرفت . ۳ - آدرس و شم اره تلفن مؤسسه : ،% رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره كه معدل آنان ۱۷ یا بالاتر باشد به ترتیب ۵۰

۰۴۴۱- ۲ و ۳۳۶۱۵۹۱ - ارومیه بلوار والفجر ۲ روبروی صدا و سیما جنب ساختمان بیمه تأمین اجتماعی پلاك ۶۱ و ۷۱ تلفن : ۳۳۶۷۰۱۰

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فناوری تبریز

. آدرس مؤسسه : تبریز جاده ائل گلی مجتمع مسكونی گلست ان بلوك ۱ واحد ۱۱۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان اصفهان

۰۳۱۱- آدرس مؤسسه : اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر انتهای تعاون ۲ ( تعاون ۱ ). تلفن : ۶۵۰۴۱۵۵ دورنگار : ۶۵۰۱۹۶۹

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عی نالقض ات میانه

آدرس مؤسسه : میانه شهرك حس ناباد انتهای كوی ول یعصر ( عج ) مدرسه فعلی شهید انگوتی .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غزالی قزوین

۱ - مؤسسه در حال بررسی و تهیه خوابگاه برای دانشجویان دختر می باشد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قزوین بلوار دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (خیابان نوروزیان ) نبش

۰۲۸۱- كوچه حكمت ۲۶ تلفن : ۳۶۸۷۸۰۱ و ۳۶۶۰۰۵۶ دورنگار : ۳۶۸۷۸۰۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غیا ثالدین جمشید كاشانی آبیك قزوین

www.jamtech.ir ۰۲۸۲- ۲۸۲۸۹۱۱ دورنگار : ۲۸۹۸۵۱۶ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : آبیك بلوار آی تا ... طالقانی ا بتدای شهرك قدس . كدپستی : ۳۴۴۱۶۸۵۵۵۳ تلفن : ۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فجر لنگرود

۰۱۴۲- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : لنگرود خیابان امام خمینی ( ره ) روبروی پمپ بنزین كوچك و بانك ملت . تلفن : ۵۲۳۰۶۸۶

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

آدرس مؤسسه : گرگان خیابان ولی عصر (عج ) عدالت پنجم .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فردوس مشهد

۱ - ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات بین دانشگاهی و دانشجویان رتبه های اول تا سوم در هر نیمسال از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه :

۰۵۱۱- مشهد بلوار شهید كلاهدوز كلاهدوز ۳۰ تلفن : ۵ و ۷۲۹۱۱۱۴ دورنگار : ۷۲۶۴۱۳۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان اصفهان

۰۳۱۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان جنب هتل فولادشهر . تلفن : ۳۹۱۳۳۲۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فروردین قائمشهر

آدرس مؤسسه : قائمشهر خیابان مسعود دهقان بعد از میدان امام علی ( ع ) ساختمان دكتر حسن دستوریان.

طبقه بندی: دانشجویان و دانشگاه ها، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :